fbpx
511-815-444
ania@annamazurek.com

Regulamin

Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem.

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Autor/ Właściciel –– Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Wilanowska 363, lok 59. 02-665, NIP:9511978421, REGON:141133861
 4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 5. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem, a Klientami w transakcjach sprzedaży Usług stacjonarnych i elektronicznych. Adresy internetowe Serwisu to https://www.szkolenia.annamazurek.com
 6. Usługi prezentowane w ramach serwisu, przeznaczone do sprzedaży:
 • Usługi stacjonarne w  postaci odpłatnych szkoleń i warsztatów makijażu – szkolenia grupowe i warsztaty grupowe oraz  indywidualne i bony upominkowe na usługi makijażu klasycznego i permanentnego, które odbywają się w określonej lokalizacji, najczęściej w siedzibie firmy ul. Al. Wilanowska 363, lok. 59 lub innej lokalizacji o której klient zostanie powiadomiona mailowo, po złożeniu zamówienia.
 • Usługi elektroniczne/Produkty w postaci odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Klienta, za pośrednictwem serwisu internetowego https://szkolenia.annamazurek.com. Przy czym w usługach elektronicznych, pod pojęciem:
 • Materiały – rozumiemy  jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem usług elektronicznych.
 • Materiały dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 • Produkt bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Klienta, za pośrednictwem Serwisu.
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Autorem, a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 4. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży tych Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. Postanowienia Ogólne

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.szkolenia.annamazurek.com prowadzony jest przez Autora.
 2. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3.  Zasady korzystania z serwisu oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności
 • warunki i zasady składania w ramach Serwisu Zamówień,
 • zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Usługi
 • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Klient nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
 3. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem Zakupu. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 4. Klienci mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Klienta prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
 • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
 • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 1. Klient może składać zamówienia na poszczególne Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
 • dla Produktów pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
 • Dla Usługi dostępu do szkolenia.annamazurek.com, przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.
 1. Produkt w formie usługi elektronicznej udostępniany jest na konto Klienta na okres wyznaczony w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 2. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania.
 3. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów (lub miejsca realizacji usług stacjonarnych). Klient uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

IV. Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.szkolenia.annamazurek.com, a następnie dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Usług.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
 • numeru telefonu
 • adresu e-mail
 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 1. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz sposobu ich dostawy.
 3. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 5. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje: przedmiot umowy sprzedaży, jednostkową i łączną cenę za zamówione Usługi, wybraną metodę płatności i miejsce realizacji usługi.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Właściciel Serwisu może pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Serwisie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta z Serwisu internetowego w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Serwisu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Serwisu.
 10. Dostawa Zamówienia oraz realizacja Usług odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Serwisu. Koszt dostawy, o ile taki jest, ponosi Klient w całości.

V. Właściwości towarów i usług, ceny i formy płatności

 1. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałem płatności, tytułem zapłaty ceny. Informacje o cenie zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych bez VAT.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 4. Klient może dokonać płatności za zamówione Usługi poprzez przelew elektroniczny, płacąc bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – PayPro – Przelewy24.
 5. PayPro jest zarejestrowany jako Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
 6. Dokonując przelewu elektronicznego poprzez system płatniczy PayPro – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Transakcji wygenerowany przez PayPro. Realizacja usługi nastąpi wyłącznie po otrzymaniu przelewu.
 7. Dokonując zapłaty za Usługę, Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych, o ile promocje nie łączą się.
 8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura, wedle wyboru Klienta.
 9. Jeżeli klient życzy sobie fakturę, niezbędne jest, aby podał dane do faktury. Dane do faktury proszę przesłać na maila ania@annamazurek.com. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

VI. Termin realizacji

 1. Usługi szkoleń stacjonarnych Makeup PRO są wykonywane między poniedziałkiem, a piątkiem w godzinach 9.00-16.45. W celu uzgodnienia terminu realizacji proszę o kontakt do 3 dni, po dokonaniu płatności za dane szkolenie stacjonarne, pod numerem telefonu 511 815 444 lub mailowy ania@annamazurek.com
 2. W przypadku indywidualnych Usług stacjonarnych na potrzeby własne termin ich realizacji jest wyznaczony do miesiąca czasu od dnia otrzymania bonu upominkowego (w formie zaproszenia na wybraną usługę) dla osoby, która będzie korzystała z danej usługi. Właściciel Serwisu ustala bezpośrednio z osobą, która otrzymała bon upominkowy, termin realizacji danej usługi poprzez kontakt telefoniczny – 511 815 444 lub mailowy ania@annamazurek.com
 3. W przypadku grupowych Usług stacjonarnych termin ich realizacji jest wyznaczony w zamówieniu.
 4. Każde zamówienie usługi elektronicznej potwierdzane jest automatycznie za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Klienta wiadomość email, w przeciągu kilku minut, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Klient uzyskuje dostęp do Produktów (Usług elektronicznych) logując się na swoje konto w Serwisie wpisując nazwę użytkownika i hasło.

VII. Zasady korzystania z zakupionego Produktu online

 1. Wszelkie Produkty-Usługi elektroniczne, udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione Produkty przez Klienta w Serwisie lub otrzymane bezpłatnie, mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Autora. Tym samym każdy Klient nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 3. Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 4. Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Anna Mazurek Szewczyk Beauty Designer może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 6. Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Anna Mazurek Szewczyk Beauty Designer, są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów co do zarobków. Sukces kursów i szkoleń w Serwisie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że Ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a Twoje zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu szkoleń, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.
 7. Szkolenia w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za Twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Zgadzasz się, że Szkolenia w serwisie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.
 8. Szkolenia w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

VIII. Reklamacje dotyczące usług

 1. Wszystkie Usługi dostępne w Serwisie są usługami autorskimi, stworzonymi na potrzeby realizacji konkretnych warsztatów, szkoleń i kursów, z najwyższą starannością, w oparciu o doświadczeniem i wiedzą właściciela Serwisu.
 2. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy ania@annamazurek.com
 3. Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji.
 4. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, klient może w terminie 30 dni wystąpić do Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer z reklamacją.
 5. Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer blokuje Klientowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer udostępnia Klientowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer, Klient zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
 8. Powyższe postanowienia 1-7 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: ania@annamazurek.com w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko), tak by Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie. Klient otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zakupu usługi, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela serwisu, tj.: ul. Al. Wilanowska 363, lok 59. 02-665,Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: ania@annamazurek.com
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel serwisu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
 • umów sprzedaży Usług, jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Serwisu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
 • świadczeń usług o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 2. Właściciel Serwisu dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

X. Zasady korzystania z serwisu internetowego w przypadku usług stacjonarnych

 1. Właściciel Serwisu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia Usługi stacjonarnej, jaką jest szkolenie lub warsztaty. O zmianie terminu osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.
 2. W przypadku Usług Stacjonarnych Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Serwisu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi serwisu na adres e-mail ania@annamazurek.com nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Serwisu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
  Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 100 zł za jednodniowe szkolenie, 200 zł za dwudniowe szkolenie i 100 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe.
 3. Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź indywidualnych warsztatach równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Serwisu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 4.  W przypadku Usług Stacjonarnych jak szkolenie i warsztaty Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu grupowym lub sesji indywidualnej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Serwisu na adres e-mail: ania@annamazurek.com nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 5. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub/i warsztatów, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Serwisu, w mediach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Serwisu lub sprzedawanych w jego ramach Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Serwisu, tj. ania@annamazurek.com
 6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.
 7. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Anna Mazurek Szewczyk Beauty Designer organizowałaby nowe szkolenie. Anna Mazurek Beauty Designer nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
 8. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo Klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Anna Mazurek Szewczyk Beauty Designer nie jest zobowiązana do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
 9. Klient, korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Serwisu,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 • korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel Serwisu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Dane można przeglądać oraz zmieniać poprzez kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem e-mail: ania@annamazurek.com
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności, która znajduje się na stronie www.annamazurek.com i www.szkolenia.annamazurek.com

XII. Postanowienia końcowe

 1. Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Klient ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem, a Klientem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Klienta.
 3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
 4. Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 5. Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Klienta w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 6. Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Anna Mazurek Szewczyk Beauty Designer i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przepływu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej podczas usług elektronicznych.
 7. Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Klienta będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Anna Mazurek Szewczyk Beauty Designer.

Wersja z dnia 07.01.2021 r.